BEC HIGHER

OBCHODNÁ ANGLIČTINA III.

BEC je odborná skúška ktorá overuje znalosť angličtiny v obchodnom prostredí.

Skúška pre kandidátov s pokročilou úrovňou anglického jazyka, ktorí už získali alebo získavajú obchodné a administratívne skúsenosti. Poslucháči na tejto úrovni by mali zvládnuť zložitejšie vetné konštrukcie a predviesť znalosti slovnej zásoby veľkého rozsahu (úroveň C1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy). Tieto skúšky pre pokročilých sú ekvivalentom Cambridge level 4 - CAE.

Obsah skúšky:

  • Reading / Čítanie s porozumením - 1 hodina
  • Writing / Písaný prejav - 1 hodina a 10 minút
  • Listening / Počúvanie - približne 40 minút
  • Speaking / Hovorený prejav - 16 minút vo dvojici kandidátov

Hodnotenie a výsledky

Minimálna hodnota pre úspešné zvládnutie tejto skúšky zodpovedá asi 60% z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti obdržia certifikát s jedným z hodnotiacich stupňov A, B, C.

Pre kandidátov na túto skúšku odporúčame do pozornosti

webovú stránku: http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/Professional_English/BEC_Higher

Prihláška na cambridgeské skúšky