BEC PRELIMINARY

OBCHODNÁ ANGLIČTINA I.

BEC je odborná skúška ktorá overuje znalosť angličtiny v obchodnom prostredí. Ak potrebujete angličtinu v práci alebo sa pripravujete na kariéru v obchodnej sfére, tieto skúšky sú určené práve Vám.

Skúška pre kandidátov so strednou úrovňou znalosti anglického jazyka (úroveň B1 spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy). Táto úroveň zodpovedá stupňu Cambridge level 1- PET.

Obsah skúšky:

  • Reading / Čítanie s porozumením + Writing / Písaný prejav - 1 hodina a 30 minút
  • Listening / Počúvanie - cca 40 minút
  • Speaking / Hovorený prejav - približne 12 minút vo dvojici uchádzačov

Hodnotenie a výsledky

Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky zodpovedá asi 70% z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti obdržia certifikát s jedným z hodnotiacich stupňov - "Pass with Merit" (prvý stupeň) alebo "Pass" (druhý stupeň). Neúspešné stupne sú "Narrow Fail" a "Fail".

Pre kandidátov na túto skúšku odporúčame do pozornosti

webovú stránku: http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/Professional_English/BEC_Preliminary

Prihláška na cambridgeské skúšky