Prihlášky na skúšky

Ako sa prihlásiť na skúšku PET, FCE, CAE?

Stiahnite si prihlášku podľa veku.

Prihlášku vytlačte, vyplňte a zašlite na adresu: Cambridge Examination Centre Banska Bystrica, Lazovná 11, 974 01 Banská Bystrica.
Vyplnenú prihlášku nám môžete zaslať aj elektronicky na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  (podpísanú a naskenovanú, príp. podpísanú elektronickým podpisom).  

Poplatok za skúšku môžete realizovať prevodným príkazom:
FIO BANKA č. účtu: IBAN: SK07 8330 0000 0027 0162 5731

konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: dátum narodenia kandidáta vo formáte ddmmrrrr
Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko kandidáta.

Podmienky registrácie kandidátov na skúšky PET, FCE, CAE

 1. Registrácia je platná v prípade, že je prihláška riadne vyplnená, podpísaná a zaslaná ako scan emailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo poštou na adresu RK Centrum UNIVERSA, Cambridge Examination Centre Banská Bystrica, Lazovná 11, Banská Bystrica, 97401 a uhradený poplatok za skúšku.
 2. Termíny písomnej časti skúšok sú pevne stanovené Cambridge English Language Assessment a nie je možné ich meniť. Termíny ústnych častí určuje Cambridge Examination Centre Banská Bystrica.
 3. Potvrdenie o registrácii a presnom čase konania skúšky bude doručené emailom  najneskôr 7 dní pred konaním skúšky. V prípade, že Vám potvrdenie nebude doručené do stanoveného termínu, bezodkladne kontaktujte Cambridge Examination Centre Banská Bystrica.
 4. Prihlásenie na skúšku je záväzné. Nie je možné skúšku rušiť alebo meniť na iný termín.
 5. V prípade, že kandidát ochorie, má nárok na vrátenie 70 % poplatku za skúšku. Kandidát musí v tomto prípade podať písomnú žiadosť v Cambridge Examination Centre Banská Bystrica, a to najneskôr do 7 dní od termínu písomnej časti skúšky. K žiadosti je nutné priložiť lekárske potvrdenie. Žiadosti podané v neskoršom termíne alebo žiadosti bez lekárskeho potvrdenia nebudú akceptované. Žiadosť si môžete stiahnuť TU.
 6. V prípade, že sa kandidát nedostaví na skúšku alebo skúšku nezloží, nevzniká kandidátovi nárok na vrátenie poplatku za skúšku.
 7. V prípade špeciálnych potrieb (sluchovo/zrakovo postihnutý kandidát, dyslexia, porucha reči a pod.) je potrebné kontaktovať Cambridge Examination Centre Banská Bystrica.
 8. Cambridge Examination Centre Banská Bystrica sa zaväzuje organizačne zaistiť skúšku v danom termíne za predpokladu, že je na skúšku prihlásený dostatočný počet záujemcov. V prípade nedostatočného počtu záujemcov bude Cambridge Examination Centre Banská Bystrica kontaktovať zaregistrovaných kandidátov najneskôr 14 dní po ukončení riadnej registrácie.
 9. Skúšky sú vyhodnocované Cambridge English Language Assessment a do ich výsledkov nie je možné nahliadnuť.
 10. Osobné údaje kandidáta budú spracované vúlučne na interné účely Súkromnej jazykovej školy RK Centrum UNIVERSA v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákonný zástupca alebo kandidát skúšky Cambridge English sa oboznámil s "Podmienkami registrácie", ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

  Prihlášku je možné vyplniť aj osobne v našom skúškovom centre počas konzultačných hodín.

  vek17amenej vek18aviac

  Všetci kandidáti na skúšky PET, FCE, CAE, BEC, ILEC a ICFE sú povinní nechať sa odfotografovať v deň skúšky. Kandidáti, ktorí chcú výsledok absolvovanej skúšky použiť ako doklad o jazykovej úrovni k žiadosti o víza do Veľkej Británie, sú povinní vyplniť prihlášku na to určenú.
  Stiahnuť si ju môžete TU.

  Prihlášky na skúšky YLE (Young Learners English)

  Ako sa prihlásiť na skúšku YLE?

  Stiahnite si prihlášku na skúšku YLE tu.

  Registračný formulár - prihlášku vytlačte, vyplňte a zašlite na adresu: Cambridge Examination Centre Banska Bystrica, Lazovná 11, Banská Bystrica, 97401.
  Vyplnenú prihlášku nám môžete zaslať aj elektronicky na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. (podpísanú a naskenovanú, príp. podpísanú elektronickým podpisom). Prihlášku je možné vyplniť aj osobne v našom skúškovom centre počas konzultačných hodín.

  Poplatok za skúšku môžete realizovať prevodným príkazom:
  FIO BANKA č. účtu: IBAN: SK07 8330 0000 0027 0162 5731

  konštantný symbol: 0308
  variabilný symbol: dátum narodenia kadidáta vo formáte ddmmrrrr
  Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko kandidáta/dieťaťa.

  Podmienky registrácie kandidátov na skúšky YLE

  1. Registrácia je platná v prípade, že je prihláška  riadne vyplnená, podpísaná zákonným zástupcom a prihláška je zaslaná ako scan emailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo poštou alebo osobne na adresu RK Centrum UNIVERSA, Cambridge Examination Centre Banská Bystrica, Lazovná 11, Banská Bystrica, 97401 a poplatok za skúšku uhradený.
  2. Poplatok za skúšku YLE je potrebné uhradiť  a prihlášku doručiť najneskôr do termínu uzávierky registrácie do 18.00 hod. Upozorňujeme zákonných zástupcov kandidátov/detí platiacich bankovým prevodom, že je potrebné poplatok uhradiť v dostatočnom časovom predstihu.
  3. Cambridge Examination Centre Banská Bystrica sa zaväzuje organizačne zaistiť skúšku v danom termíne za predpokladu, že je na skúšku prihlásený dostatočný počet záujemcov. Minimálny počet detí, aby sa termín skúšky zrealizoval, je 10 detí pre všetky úrovne (Starters, Movers, Flyers).V prípade nedostatočného počtu záujemcov bude Cambridge Examination Centre Banská Bystrica kontaktovať zaregistrovaných kandidátov/deti najneskôr 5 dní po ukončení riadnej registrácie.
  4. Presné termíny písomnej a ústnej časti skúšok YLE budú skúškovým centrom Vám bude doručené najneskôr 7 dní po uzávierke registrácie emailom. Informácie o rozvrhu skúšky vrátane pozvánky dostanete najneskôr 7 dní pred dátumom skúšky. V prípade, že tieto informácie nedostanete, bezodkladne kontaktujte skúškové centrum Cambridge Examination Centre Banská Bystrica.
  5. Prihlásenie na skúšku je záväzné. Nie je možné skúšku rušiť alebo meniť na iný termín, prípadne meniť úroveň skúšky.
  6. Vrátenie poplatku, resp. časti poplatku vo výške 50% je možné len za uvedených podmienok: a) vážnej choroby - hospitalizácia, vážne zranenie (nezahŕňa choroby ako nádcha), b) straty alebo smrti blízkeho člena rodiny, alebo c) zložitej situácie/traumy (obeť zločinu, obeť dopravnej nehody).
  7. K žiadosti o vrátenie 50% poplatku v prípadoch uvedených v predchádzajúcom, je nutné priložiť lekárske potvrdenie (originál) – v prípade choroby, a to najneskôr do 7 dní od termínu písomnej časti skúšky. Žiadosti podané v neskoršom termíne alebo žiadosti bez lekárskeho potvrdenia nebudú akceptované. Žiadosť si môžete stiahnuť tu.
  8. V prípade, že sa kandidát/dieťa nedostaví na skúšku alebo skúšku nezloží, nevzniká nárok na vrátenie poplatku za skúšku.
  9. Plná suma poplatku za skúšku YLE bude kandidátovi vrátená v prípade, že skúška bude zrušená zo strany skúškového centra.
  10. V prípade špeciálnych potrieb (sluchovo/zrakovo postihnutý kandidát/dieťa, dyslexia, porucha reči a pod.) je potrebné kontaktovať Cambridge Examination Centre Banská Bystrica. Spolu s prihláškou musí byť predložený originál lekárskeho potvrdenia, ktorý nie je starší ako 2 roky.
  11. Rodičia/zákonní zástupcovia kandidátov/detí alebo učitelia s písomným súhlasom rodičov/zákonných zástupcov sú zodpovední za ich odprevadenie do skúškového centra a vyzdvihnutie po skončení skúšky.
  12. Kandidáti/deti musia prísť na skúšku v dostatočnom časovom predstihu. V prípade, že sa kandidát/dieťa dostaví na skúšku po jej začatí, nebude sa tejto skúšky môcť zúčastniť a nevzniká mu nárok na vrátenie poplatku za skúšku YLE.
  13. Kandidáti/deti si do skúškovej miestnosti so sebou nesmú brať žiadne elektronické zariadenia, jedlo alebo nápoje okrem priehľadnej uzatvárateľnej fľaše s vodou.
  14. Kandidátom/deťom sa neodporúča brať si na skúšku žiadne cennosti. Skúškové centrum nezodpovedá za stratu osobných vecí ponechaných v miestnosti na čakanie.
  15. Materiály zo skúšky YLE sú vyhodnocované Cambridge English Language Assessment a do týchto materiálov nie je možné nahliadnuť.
  16. Kandidáti/deti, ktoré sa zúčastnia všetkých troch častí skúšky získajú certifikát. Certifikáty sú do skúškového centra Cambridge Examination Centre Banská Bystrica zasielané z Cambridge English Language Assessment približne 5 týždňov po konaní sa skúšky.
  17. Cambridge Examination Centre Banská Bystrica používa osobné údaje kandidátov/detí a ich zákonných zástupcov zaregistrovaných na skúšky YLE výlučne na interné účely Súkromnej jazykovej školy RK Centrum UNIVERSA v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. V prípade Cambridge English skúšok sú tieto údaje poskytované Cambridge English Language Assessment v súlade s príslušným skúškovým poriadkom. Užívatelia majú právo požiadať o nahliadnutie do svojich osobných údajov a požiadať o ich úpravu na emailovej adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
  18. Zákonný zástupca kandidáta/dieťaťa sa oboznámil s "Podmienkami registrácie", ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

  Konzultačné hodiny

  Potrebujete sa poradiť? Neviete, na aký typ skúšky sa prihlásiť? Navštívte nás osobne!

  Pondelok – Štvrtok
  od 8.00 do 18.00 hod.

  Piatok
  od 8.00 do 16.00 hod.

  Telefón: CEM: +421 911 786 237

  Assistant: +421 950 395 973

  Kde nás nájdete
  Lazovná 11, 974 01 Banská Bystrica
  E-mail: info@cambridgeexams.sk

   

  Pondelok – Štvrtok